Aktuality z obce Lovčice

Výstavba kanalizace a vodovodu v Lovčicích

Na prvním místě bych chtěl zmínit, že jsme v plánovaném termínu Obec Lovčice dokončila nejvýznamnější stavbu v naší obci za několik posledních desetiletí, a to Kanalizaci „A“ výtlak odpadních vod. Kolaudace proběhla v prosinci 2016. Jedná se o stavbu odkanalizování obce přes čerpací stanici, která přečerpává odpadní vody do ždánické čističky. Položili jsme nové potrubí, vybudovali přípojky k rodinným domům a na několika místech i odlehčovací komory, které sloužÍ při větším naplnění vodou, např. při dešti, a zajistí odtečení přebytečné vody do potoka. Vybudovali jsme příjezdovou komunikaci k přečerpávající stanici a udělali řadu dalších kroků, které byly potřeba. Celkové náklady této stavby činí 54 426 384 Kč včetně 21% DPH. Ministerstvo zemědělství přispělo dotací 35 331 000 Kč, Jihomoravský kraj poskytl 10 000 000 Kč a obec Lovčice zaplatila zbývající spoluúčast 9 095 384 Kč. Věřím, že tato stavba zvýší kvalitu životního prostředí a úroveň občanské vybavenosti v obci. 

Jsem také rád, že se nám podařilo dát do sjízdného stavu místní komunikace a položit na ně nový asfaltový povrch v délce cca 2,5 km i opravit stávající obrubu včetně chodníčků. V některých místech, kde byly nutné opravy, např. pod prostřední zastávkou a na křižovatce u bývalé autodílny směrem do Záhumení a na Trávníkách, je třeba po rekonstrukci vody dokončit chodníky. Děkuji všem občanům za trpělivost, vstřícnost a pochopení, neboť v některých místech stavba nepříjemně narušovala provoz a zasahovala do pozemků v okolí rodinných domů. 

Realizace projektu Kanalizace pro obec znamená hlavně to, že už nadále nebude muset žádat o povolení odboru životního prostředí k nakládání s odpadními vodami, které spočívá ve vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu obce do vodního toku Lovčický potok a Jordánek. Do budoucna by vyměřená paušální částka za vypouštění odpadních vod byla rozhodně vyšší, než jaký je předpokládaný náklad stočného. 

Obec Lovčice řešila se společností VAK Hodonín přiměřenou výši stočného, která činní 13,16 Kč bez DPH za m3. Odběr pitné vody včetně stočného nepřekročí hranici 42 Kč bez DPH za 1m3. Při porovnání s okolními obcemi, kde se odběr vody pohybuje kolem 75 Kč a výše, je jasné, že i tak máme nižní náklady díky obecnímu vodovodu a prameništi, jež je v naší správě (a jež pravidelně udržujeme a rekonstruujeme). S rekonstrukcí je ještě spojena výměna potrubí vodovodu z důvodu havarijního stavu, a to v Zákostelí, na Trávníkách a od dolního obchodu k bytovce.  Zbytek obce je kompletně nově opraven

 

RD v části Lovčice – Padělky

Obec Lovčice pracovala na vyřizování stavebních míst na Padělkách, kde se velmi pokročilo, aby pozemky v dohledné době byly ve vlastnictví obce Lovčice (jeden z nich v článku nejstarší rodák). V roce 2016 se zpracoval geometrického plán a následně se pozemky nabídli k odkoupení na stránkách obce Lovčice a v Lovčických ozvěnách. 

Cena je rozdělena na dvě části, stavební místo 50,– a sítě 165,–. Termínem pro zveřejnění záměru k prodeji byl červen 2016.

Na základě žádostí o přidělení stavebních míst v trati Padělky se už rozdělilo šest stavebních parcel. Obec je připravena na realizaci projektu INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO RD LOK. LOVČICE – PADĚLKY. Projekt pro územní rozhodnutí, včetně územního rozhodnutí je proveden, projekt pro stavební povolení a provedení stavby je také hotov. Čeká se na stavební povolení a stavba inženýrských sítí se může zahájit. Stejná situace je také v lokalitě U Hřiště, prodloužení IS. Vybudování inženýrských sítí plánujeme na jaro 2017.

 

Setkání rodáků a vydání knihy o Lovčicích

Obec Lovčice v tomto roce plánujeme v naší obci důležitou událost, a tou je Setkání rodáků.

Pro uskutečnění tohoto významného kroku právě letos hovoří několik důvodů. Letos je to 300 let od založení první matriky, 300 let od obnovení duchovní správy, 225 let od založení první kroniky v Lovčicích. U této příležitosti bude vydána kniha „Lovčice - Slovem i obrazem“.

Protože je náš kostel zasvěcen patronům Petru a Pavlovi, rádi bychom naše setkání rodáků uskutečnili právě 23 – 25. června 2017, kdy se v naší obci tradičně konají tzv. malé hody pořádané SDH Lovčice. O tomto víkendu se do Lovčic již po generace do našich rodin sjíždějí příbuzní a známí. Jelikož není v našich silách rozeslat všem rodákům z Lovčic pozvánku na naše společné setkání, obracíme se na občany. Byli bychom rádi, kdyby nám pomohli dovést náročné přípravy ke zdárnému průběhu akce: 

Jistě máte ve své rodině spoustu lovčických rodáků, a proto by bylo od Vás milé nahlásit počet osob, jména bývalých občanů, kterým jste ochotni poslat pozvánku s vrácenkou. Tu si můžete vyzvednout na obecním úřadě v termínu od 20 do 30. dubna. Vyplněné vrácenky pak doručíte opět na OÚ do 15. Května, abychom měli přehled o počtu rodáků, kteří mají zájem do obce přijet. Bude-li třeba, obec je schopna domluvit rezervování pokojů k ubytování, konkrétně ve Ždánicích v hotelu  Radlovec nebo na Bukovanském mlýně v Bukovanech. Ubytování nebude hrazeno obcí. Abyste mohli své blízké informovat, přikládáme Vám návrh programu:

 

O Lovčické vodě

Obecní vodovod zásobují zářezy, vybudované v údolí Lovčického potoka v letech 1946 až 1947, zachycující prameny vyvěrající ve svazích tohoto údolí. Zpracovatelem projektu jímacích zářezů a obecního vodovodu byl Ing. Oldřich Nikel, úředně oprávněný civilní inženýr vodohospodářský a kulturní pod národní správou firmy KONSTRUKTIVA n.p. Brno.

Zářezy pro jímání podzemní vody se nachází v lesním masivu severně od Lovčic, v údolí Lovčického potoka v nadmořské výšce 280 až 310 m n. m. Z geomorfologického hlediska je toto území součástí Ždánického lesa. Jedná se o členitý terén s nadmořskou výškou pohybující se od 272 m n. m. v údolí potoka v obci Lovčice po 407 m n. m. na vrcholu Červená hora severně od obce a dále k severu až po kótu U Slepice 438 m n. m. Z geologického hlediska je zvodněná vrstva jímacího území tvořena vrstvami hlinitého písku, který je uložen na vrstvě zvětralého pískovce. Z hydrologického hlediska je toto území součástí povodí Dyje. V oblasti výskytu tzv. Lovčických pramenů činí plocha povodí jímacích zářezů přibližně 2 km2. Na této ploše se vytváří v průměru 2 – 4 l/s podzemních vod. Z klimatického hlediska patří tato oblast k nejteplejším oblastem našeho státu. Pro toto území je charakteristické dlouhé, teplé, suché léto, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a podzimem, krátká, mírně teplá, velmi suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. Lovčické prameny můžeme charakterizovat jako prameny vrstevní, stálé, s mírně rozkolísanou vydatností v průběhu roku, s výskytem podružných maximálních vydatností v letních měsících. Průběh teplot vody je stálý, odpovídající vrstevním a puklinovým pramenům. Kvalita podzemních vod se mění v závislosti na poměrech v místě jímání. Můžeme říci, že se jedná o podzemní vody středně až silně mineralizované, tvrdé až velmi tvrdé s vysokým podílem vápníku. Místy se vyskytují zvýšené obsahy železa. V místech, kde v okolí probíhá zemědělské obhospodařování pozemků, můžeme počítat s antropogenním ovlivněním kvality vody, případně bakteriálním znečištěním. U nás nic takového nehrozí, ba naopak chemismus vody pramenů jímaných v horní části povodí není lidskou činností ovlivněn, tyto vody jsou chráněny existencí rozsáhlého lesního masivu.

Jímací území vzniklo vybudováním tří zářezů a jedné studny podchycujících pramenné vývěry v údolí horního toku Lovčického potoka. Práce na zachycení vývěrů byly provedeny v letech 1946 až 1947. Byly vybudovány zářezy: „Pod Vojáčkovým žlíbkem“, „Syslůvka“, „Pod Vápenkou“ a studna na prameni. V padesátých letech byl vybudován zářez „Nový“, ležící v nivě potoka mezi Vojáčkovým žlíbkem a Syslůvkou.

Dá se říct, že vybudované jímací zářezy v údolí tzv. Lovčických pramenů jsou dnes nejen technicky, ale i historicky cenné stavby.

V roce 1997 Obec Lovčice vystoupila ze společnosti VaK Hodonín, a.s. Na základě kupní smlouvy odkoupila Obec Lovčice od společnosti VaK Hodonín, a.s. systém vodovodního díla zásobujícího obec Lovčice pitnou vodou, a to v rozsahu: prameniště Lovčice, vodovodní přívod z prameniště po vodojem, vodojem a vodovodní rozvod po obci. Obec Lovčice se tak stala majitelem a provozovatelem Vodovodu Lovčice na základě Živnostenského listu a na základě povolení od krajského úřadu k provozování vodovodu (Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, Žerotínovo náměstí 3/5, Brno). Po odborné stránce má Obec Lovčice smluvně dohodnutého odpovědného zástupce na provozování vodovodů pro veřejnou potřebu, dále má uzavřeny smlouvy na provádění služeb v souvislosti s opravou vodovodu a na provádění chemického a mikrobiologického rozboru vody.

Obec tímto krokem sledovala především zájem občanů obce, kterým chtěla zabezpečit dodávku kvalitní, ale nepředražené vody a Lovčice se tak zařadily mezi pár obcí JmK, které provozují vodovody a vodu dodávají občanům obce bez dalších prostředníků.

Cena vodného a stočného za 1 m3 , činila před stavbou kanalizace 26 Kč, která je dostatečně výmluvná.

 Druhou stranou mince je povinnost obce starat se také o bezvadný technický stav vodohospodářské infrastruktury, především rozvodů vody v obci.  Vzhledem k tomu, že na hlavním řadu, litinovém potrubí o průměru 110 mm, který je provozován cca 70 let, dochází k častým poruchám, je nezbytné přistoupit k jeho komplexní výměně. Obec dosud prováděla pouze dílčí opravy, a to po poruchách rozvodu, a i když takto postupně obnovila cca 300 bm potrubí, nelze již tímto způsobem dále pokračovat. Jednak se četnost poruch zvyšuje a každá z nich znamená přerušení dodávky vody v obci na několik dlouhých hodin, jednak, jak vyplývá ze stanoviska KHS JmK, inkrustace v potrubí mohou být za určitých okolností zdravotním rizikem.

Za těchto okolností byla jediným řešením rekonstrukce vodovodu, a to komplexní výměna 70 let starého litinového potrubí. 

Obec Lovčice však nebyla schopna celou akci profinancovat ze svého rozpočtu, proto jsme požádali o dotaci Jmk. Na rekonstrukci se samozřejmě finančně spolupodílela a díky tomu se podařilo obnovit 60% místního vodovodu. Dále nás čeká druhá etapa a tou je zbytek 40%

 

Kniha o Lovčicích – slovem i obrazem

Novou knihu o historii i současnosti své obce Lovčice. Její vydání plánujeme k třístému výročí založení obecní matriky. Hotová bude v polovině června, aby byla k dostání na setkání rodáků koncem června.

V knize se objeví na tři sta fotek, které jsme vybírali z patnácti set. Jsou nedávného data i historické. „Kniha bude mít formát A4 a přibližně dvě stě stran. Bude obsahovat informace o všech lovčických spolcích, které v obci jsou i byly. Zmíní také významné události za posledních patnáct let.

V současnosti už je hotových 216 stran textu, fotky upravují profesionálové, některé historické jsou méně zřetelné. Nejstarší snímek je z roku 1898. Pochází z doby, kdy se ještě Lovčice jmenovaly Velké Lovčice. Mezi nejstarší patří také fotka svatby u Habáňů z roku 1909 a záběr na starý lovčický kroj z roku 1914. 

Náklad knihy bude 700 kusů v A4.

 

Václav Tvrdý, starosta obce Lovčice      

Blogy